info@doktorlarkonseyi.com +90538 755 43 23

Ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser hastalıkları sistemik, çok boyutlu ve hayati bir sağlık sorunudur. Diğer birçok hastalığın aksine kanser hastalarının tedavisi, takibi ve kontrolleri uzun süreler gerektirir. Diğer yandan kanser tedavisinde zamanla yarışıldığı unutulmamalıdır.

Son yıllardaki gelişmeler ışığında, birçok kanser türünde alt grupların olduğu ve bunların farklı tedavi yöntemlerine daha duyarlı oldukları anlaşılmıştır. Kanser dokusundan alınan biyopsi örnekleri üzerinde yapılan histopatolojik, genetik ve reseptör tetkikleri bu alt grup kanser türlerinin tespitini ve hangi tedavi yöntemlerine (kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedavi gibi) daha duyarlı olduklarını ortaya çıkarılabilmektedir. Bu gelişmeler, eskiden tümü aynı zannedilen ve hep aynı şekilde tedavi verilen kanser türlerinin gerçekte birbirlerinden farklı olduğunu ve farklı tedavi yöntemlerine daha duyarlı olabildiklerini göstermiştir.

Onkolojik hastalıklarda cerrahi yöntemlerin (ameliyatlar) yanında medikal onkolojik tedaviler (kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik ilaçlar), radyasyon onkolojisi tedavileri (radyoterapi, radyocerrahi) ve radyonüklid tedaviler (radyoaktif Lutesyum-177, İyot-131) önemli tedavi yöntemleridir. Bu tedaviler hastalığın tipine göre cerrahi yöntemlerin öncesinde, sonrasında hatta hastalığın birincil tedavisinde kullanılabilmektedir.

Onkolojik hastalıklarda farklı tedavi seçeneklerinin bulunması cerrahi branş uzmanlarını, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyodiagnostik, girişimsel radyoloji, nükleer tıp ve diğer ilgili branş uzmanları ile görüşlerini paylaşmaya (konsültasyon) ve birlikte karar vermeye yönlendirmiştir. Bunun yanında kanser hastalarının birçok alt gruba ayrılması, birçok problemi birlikte taşıması, tanı ve tedavi yaklaşımlarının hızlı biçimde değişmesi kanser hastalarının tek bir doktor tarafından yönetilmesini olanaksız duruma getirmiştir. Bu süreç “Multidisipliner Onkoloji Konseyi” kavramını doğurmuştur. Diğer bir ifade ile “Multidisipliner Tümör Konseyleri” hastanın aldığı kanser tipi doğrultusunda tıbbi ve sosyal durumuna göre en uygun ve en etkin tedavi planının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bütün bu gelişmeler, kanserde eskiden uygulanan klasik konsepti değiştirmiş ve günümüzde “kişiye özel kanser tedavisi” yaklaşımını yerleştirmiştir. Multidisipliner Onkoloji Konseylerimizde, hastalığın evresi, kişinin ek hastalıkları, yaşı, genel sağlık ve sosyal durumu göz önüne alınarak en uygun, en doğru ve en etkin tedavi yöntemi (cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi gibi) hekimlerin ortak kararı doğrultusunda belirlenmektedir. Birçok açıdan düşünülerek verilen tedavi kararları ve önerileri tedavi başarısını, hasta memnuniyeti ve moralini önemli oranda arttırmaktadır.

Biz de ilgili cerrahi branş uzmanı, tıbbi onkoloji, tıbbi patoloji, radyasyon onkolojisi, radyodiagnostik, girişimsel radyoloji, nükleer tıp ve diğer ilgili branş uzmanlarından oluşan Multidisipliner Onkoloji Konseyimiz ile kılavuzlar ve son bilimsel çalışmalar ışığında sizin için en uygun, en doğru ve en etkin tedavi yöntemini öneriyoruz.